RESULT 2021-2022

 

S.No Name Percentage  
1 Jiya Singh 97.6
2 Harshit  96
3 Aman 95.6
4 Sarvagya Sharma 93.8
5 Mukesh 92.6
6 Mayank Dhiman 92.6
7 Utsav Singh 92.2
8 Trisha Das 90.6
9 Arpit Singh 90.4
10 Yogesh Sharma 90.2